طاها شایان

کارشناس برنامه ریزی

کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Master of Economic Systems Planning

تلفن07433227821
موبایل09177418487