علی بندپی

روزنامه نگار

محصل دانشگاه روزنامه نگاری سمنان . پژوهشگر ، نویسنده ، تحلیل گر و انجام امور نشر از شاخه هایی هستند که بنده در آن توانایی فعالیت را دارا هستم .

تلفن09902341513
موبایل09305367909