حمیدرضا حاج نصیری

مدیر بخش اجرایی

گروه طرح و اجرا آرتیس

تلفن02128422084
موبایل09124257238