گروه بازآفرینی محله

دبیرخانه شورای اجتماعی محلات

سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد

گروه بازآفرینی محله مشتکل از کارشناسان معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری به عنوان مشاور طرح "محله ما" با سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد همکاری می نماید.

تلفن05138427104
موبایل09052405782
شهرمشهد