احمد اسدیان

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

گروه تبلیغاتی رستار

طراحی ، تبلیغات ، برندینگ و مالکیت معنوی ، چاپ ، بازاریابی ، توسعه کسب و کار براساس روش های نوین تبلیغاتی ، مشاوره های تجاری

تلفن09395107271
موبایل09395107271
وب سایتhttp://rastaar.com/
آدرسکزمان - شهربابک خ امام
شهرشهربابک