دیاگ سنتر Diag center

برق و الکترونیک ماشین های سنگین

تعمیرات تخصصی انواع ایسیو و برد های الکترونیکی خدمات برقی ترمز های تریلر ABS-EBS

تلفن09158801003
موبایل09158801003
آدرسپل هوایی دولت آباد نبش شرکت تعاونی کامیونداران