مرتضی مقدم

کارشناسی حقوق

مینو

کارشناسی حقوق وکیل

تلفن02435531083
موبایل09369087770
آدرساستان زنجان
شهرخرمدره
کد پستی4571815777