رامین قوطوری

حسابدار(حسابداری مالی)

لیسانس حسابداری

اشنابه کلیه امور مالی و مالیاتی شرکتها ثبت اظهار نامه مالیاتی.لیست حقوق و دستمزد.تحریر دفاتر.بیمه.گزارش فصلی.ارزش افزوده.دارای مهارت نرم افزار حسابداری وICDL.

تلفن09365389264
موبایل09116459701
آدرسگلستان . گنبد کاووس