مرتضی شفاف

مدیریت شبکه خانگی استان فارس

ستارگان دنیا

دبیر کمیته صیانت ازآثار فرهنگی موسسات ویدئو رسانه کشور در اتحادیه عرضه کنندگان محصولات فرهنگی شیراز عضو کمیته رفاه و ورزش انجمن ملی صنعت پخش استان فارس

تلفن07138337283
موبایل09171181118
فکس07138337283
آدرسبلوار امیرکبیر-خیابان صنعتگر-حدفاصل کوچه 6 و 8 پلاک 39
شهرشیراز