کانون سلامت .

کانون دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تلفن02832569631
موبایل09384511760
آدرسدانشکده پرستاری طبقه 2