حسین جلالی

مدیرعامل

آسانسورسازان حسین و دوستان

شرکت در سال 1396 کار خود را شروع کرد .

تلفن09387433350
موبایل09387433350
آدرسخیابان فلسطین شمالی
شهرتهران
کد پستی4521545