اسماعیل شکرگذار

مدیر اداری ومنابع انسانی

شرکت کلر پارس

تلفن041363407
موبایل09372654921
فکس04136300611
آدرستبریز سلیمان خاطر جنوبی پلاک نود
شهرتبریز