فیروزه (Firouzeh ) معین زاده (Moeinzadeh)

نفرولوژیست (Nephrologist)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( Isfahan University of Medical Sciences)

متخصص بیماریهای داخلی، فوق تخصص کلیه ( Internist, Neprologist) استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ( Assistant Professor of Nephrology)

تلفن03136201818
موبایل09131338986
آدرساصفهان حیابان صفه بیمارستان الزهرا Alzahra hospital, Sofe Ave. Isfahan, Iran
شهراصفهان
کد پستی8174675731