حامد حمزه نژاد

مدیر

گروه تبلیغاتی و بازاریابی فروش آنلاین نمابورد

تلفن03431215770
موبایل09135456696
آدرسکرمان-بلوار جهاد 21
شهرکرمان