جمال JAMAL ملکی MALEKI

مدیر بازرگانی

آسیاس بوم ASIAS BOOM

Commercial Manager Tehran Iran Tel: 0098 21 888 61 382 Mobile: 0098 912 459 3308 Email: jamalmaleki@asias.ir Email 2: jamal_maleki_m@yahoo.com www.asiasboom.ir

موبایل09124593308