بهزاد بیات ترک

مسئول IT

پردیس سرام پاژ

تلفن05143328320
موبایل09358451315
وب سایتhttp://pcp.co.ir