افشین یاری

رئیس هسئت مدیره

بهین فناوران باختر

تلفن08342226326
موبایل09376597993