لیلی اسماعیلی

مدیر روابط عمومی و تبلیغات

یخساران

تلفن02177338001
موبایل09123708146
آدرستهران - کیلومتر 4 جاده آبعلی - شماره 61
شهرتهران
کد پستی1658916911