شاهکار الکترونیک

مدیریت

شاهکارالکترونیک

تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری الکترونیکی , RFو سیستم کالیبراسیون

تلفن02166723202
تلفن02166724102
موبایل09385858240
آدرسخیابان جمهوری.نریسیده به پل حافظ.پاساژ توکل.طبقع دوم.واحد 220
شهرتهران