سعید صفری

مدیرعامل

شرکت گسترش مدیریت پایدار

مشاوره، آموزش، راه اندازی سیستم های مدیریتی، بهبود مستمر

تلفن02122376980
موبایل09123624980