مسعود سفیری

مدیر عامل

پارس بلیت

تلفن02128423832
موبایل09120213831
فکس02128423831