رامین علی محمدی

مدیر مسئول

کانون تبلیغات کافه گرافیک

گروه تبلیغات کافه گرافیک از تیمی کاربلد و تحصیل کرده تشکیل شده که سابقه بسیار قوی در زمینه طراحی و چاپ را با خود حمل می کند.

تلفن05136236408
موبایل09153385660
آدرسمشهد-امامت
شهرمشهد