محمدسعید ملک زاده

مدیرعامل

شرکت دانش بنیان سفیر شرق

تلفن09156330025
موبایل09301401818