تلفن03536241153
موبایل09202021400
آدرسبلوار دانشجو
شهریزد