زهرا ریگی

مدیر مزون

مزون دوخت آستین

فعالیت خود را ازسال 90 به صورت رسمی وبا شخصی دوزی لباس مجلسی بانوان شروع کرده و در حال حاضر اولین گام ها را در جهت ورود به عرصه تولید لباس مجلسی برداشته ایم.

تلفن05138551158
موبایل09354076752
آدرسخ ملک الشعراء بهار - بهار 48 ( سپه )
شهرمشهد