مهرداد طرفدار حق

هیئت علمی دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

تلفن04133357616
موبایل09143114450