فیروزه Firouzeh معین زاده Moeinzadeh

نفرولوژیست Nephrologist

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Isfahan University of Medical Sciences

متخصص بیماریهای داخلی، نفرولوژیست Internist/ Nephrologist استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه Assistant Professor of Nephrology

تلفن03136201818
موبایل09130000000
آدرسخیابان صفه بیمارستان الزهرا Alzahra hospital, Sofe Ave, Isfahan, Iran
شهراصفهان
کد پستی 8174675731