مهدی اسدی

دانشجوی نرم افزار و رباتیک

رباتیک

تلفن09217765645