حمید یاری

مدیر عامل

توسعه خدمات کارآفرینی مسکن

شرکت به عنوان نهاد تخصصی بانک مسکن در زمینه کارآفرینی این وظیفه را بر عهده دارد تا اکو سیستم فعالی در حوزه مسکن وشهرسازی،حمل و نقل و فناوری های مالی ایجاد کند.

تلفن02166639526
موبایل09125227836
فکس02166639523
آدرسخیابان سی متری جی، خیابان زمانی
شهرتهران
کد پستی1351798949