زهرا ریگی

مؤسس و مدیر

مزون دوخت آستین

فعالیت رسمی خودرا از سال 90 آغاز ودر حال حاضربا اجرای یک طرح ویژه گام های خوبی در جهت تولید پوشاک مجلسی بانوان بر مبنای درخواست و سلیقه مصرف کننده برداشته ایم.

تلفن05100000000
موبایل09354076752
آدرسمیدان تقی آباد - خ ملک الشعراء بهار - بهار 48 (سپه )
شهرمشهد