تلفن02122222222
موبایل09122222222
آدرستهران - نواب - امام خمینی
شهرتهران
کد پستی3142564856