سعید بزرگی زاده

سهامدار

کافه پرین

تلفن02188219847
موبایل09120565575
آدرستهران، ميدان ونک، خيابان خدامی، خيابان آفتاب، مركز تجاری آفتاب، شماره ٢١
شهرتهران
کد پستی1994816143