امیر شرف زاد رضائی

مدیر سایت اینترنتی

انتشارات سازوکار

تلفن02166461900
موبایل09128885240
آدرسخیابان انقلاب.خیابان12فروردین.خیابان شهدای ژاندارمری.بن بست گرانفر.پلاک1
شهرتهران