Aref Moalemi

نماینده فروش بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد کد 2566

انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی ، تحصیل پوشش بیمه های اتکایی، سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی وقانونی،

تلفن05191007420
موبایل09981007420
فکس02189778980
شهرMashhad