مهدی جوان دوست

مدیر

دیده نگار سیستم

کارشناش شبکه های کامپیوتری _ کارشناس شبکه های وایرلس _ مجری سیستم های امنیتی _ مجری راه اندازی دکل های مهاری

تلفن09361155416
موبایل09144244483
شهرتبریز