محمد مهدی رفعتی

سخنرانی

در این کانال سخنرانی ها و اطلاعیه ی برگزاری مراسمات درج می گردد.

تلفن09122517873
موبایل09122517873