بهنام کریمی

کارشناس آموزش و پشتیبانی سامانه سیب / طراح

دانش پارسیان / مؤثر

تلفن03432713276
موبایل09137316614
فکس03432713276
آدرسخیابان رجایی- نبش کوچه 30 - طبقه اوی ساختمان ترابی
شهرکرمان