مهدی طالبلو

پیمانکار بازیافت شهرداری منطقه ١١

گوهر سبز پسماند

تلفن02155819068
موبایل09121944314