محمد دانافرد

سرپرست فنی

کیمیا سیستم کویر یزد

تلفن03538279009
موبایل09131576675
آدرسیزد
شهریزد
کد پستی8915856958