حمید باقری

طراح و مجری ساختمان

حمید باقری،فارغ التحصیل از دانشگاه هنر و معماری تهران 1-طراح و مجری 2-خرید ملک جهت ساخت 3-مشارکت در ساخت با بهترین نقشه و ساخت 4-مدیریت پیمان 5-بازسازی

تلفن02177619077
موبایل09122846656
موبایل09123213055