محمدرضا عسکری

نمایندگی ۳۱۷۷۴

بیمه ایران

صدر و مشاوره بیمه ای : بیمه اتومبیل : ثالث و بدنه _آتش سوزی: مسکونی و صنعتی _مسو لیت : ساختمانی ، خدماتی ،عمرانی _ عمر و سرمایه گذاری _ حوادث _ تکمیل درمان و .

تلفن05133850062
موبایل09154415100
فکس05133850062
آدرسدفتر :سیدی ، ابتدای بولوار صبا، بین صبا 1و 3
شهرمشهد