شیرینکده یزد

انواع شیرینی تر، خشک، سنتی و دانمارکی انواع کیک تولد و کیک عروسی

تلفن03537245060
فکس03537247401
آدرسیزد، بلوار باهنر
شهریزد