عليرضا شمس

مدرس تخصصي گيتار

_رتبه اول مسابقات فرهنگي هنري كرج در سال ٩٣ و ٩٤ _سرپرست اركستر معلم در سال هاي ٩٢ تا ٩٤ _سرگروه گيتار اركستر آوا در سال ٩١ _اجرا در سالن هاي متعدد و ...

تلفن00
موبایل09213167464
شهركرج