افشین محمد علی زاده

دانشجو

درس درک و بیان معماری 2 --- استاد : خانم زهرا راستی کازرونی --- طراح : افشین محمد علی زاده

تلفن09175844008
موبایل09175844008
آدرسایران-فارس
شهرکازرون