فیض احمد خوافی

مدیرعامل

گروپ تجاری پسران خوافی

تلفن02188641601
تلفن02188641602
تلفن02188641603
تلفن02188641604
تلفن02188641605
موبایل09121117600
فکس02188641606
آدرسمیدان ونک- برج نگار- طبقه 16- واحد 7،5،3
شهرتهران