حامد حمزه نژاد

مدیر

گروه نماورا

فروشگاه اینترنتی زیورآلات

تلفن032735456696
موبایل09135456696
آدرسبلوار جهاد 21
شهرکرمان