میترا اولیائیان

کارشناس توانمندسازی

توسعه خدمات کارآفرینی مسکن

تلفن02166639526
موبایل09127204703
فکس02166639523
آدرسخیابان سی متری جی، خیابان شهید زمانی، جنب بانک مسکن، پلاک 72
شهرتهران
کد پستی1351798949