فاطمه مجتهدی فر

خیاط

تلفن01732423618
موبایل09117690164
آدرس خیابان ایرانمهر ابوذر 37 پلاک 2
شهرگرگان